Årsmöte 2018

Medlemmar i Bjärreds Badmintonklubb kallas härmed till årsmöte 2018.

Tid: Onsdagen den 7 mars 2017, klockan 18.15
Plats: Borgebyhallen, Bjärred

Agenda:

 • Ordförande förklarar mötet öppnat
 • Mötets utlysande
 • Kontroll av röstberättigade
 • Ordförande, sekreterare och justeringsmän till mötet utses
 • Verksamhetsberättelsen läses
 • Revisorernas berättelse läses
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret
 • Val av förtroendemän
 • Medlemsavgifter
 • Redovisning av förslag till budget för 2018
 • Inkomna motioner
 • Övrigt
 • Mötets avslutande